Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Eefs sweet little bakery

 

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Eefs sweet little bakery gevestigd en kantoorhoudende te Middelgraafpad 67, 6832AS in Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81514042, hierna te noemen: “EEFS”.

 

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt, deze begrippen hebben de hierna omschreven betekenis:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met EEFS.

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

Goed of Goederen: ieder object welke onderdeel uitmaakt van een Overeenkomst.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door EEFS.

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke EEFS met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: in gevallen waarin een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen, worden de partijen bij een dergelijke (Duur)Overeenkomst gezamenlijk aangeduid als Partijen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook e-mail, fax of digitale tekstberichten bedoeld.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door EEFS uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met EEFS aangaat dan wel aan wie EEFS een aanbieding doet.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (al dan niet op afstand) tussen ondernemer en Consument.

2. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door EEFS uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt via de internetsite van EEFS beschikbaar gesteld. Consumenten kunnen hiervan kennis nemen en deze kosteloos opslaan voordat zij een overeenkomst sluiten met EEFS. 

 

Artikel 4 Het aanbod

1. Alle aanbiedingen van EEFS, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend.

2. Afbeeldingen bij Goederen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. EEFS kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de Goederen.

3. Aanvaardingen van aanbiedingen door Consumenten of Opdrachtgevers zijn voor hen onherroepelijk gezien het beperkt houdbare karakter van de aangeboden producten en het feit dat deze op bestelling gemaakt worden. 

4. EEFS heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

5. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt EEFS het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

6. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

7. Elke door EEFS opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

8. Een samengestelde prijsberekening verplicht EEFS niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens één of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover EEFS verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen EEFS en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever EEFS Schriftelijk in gebreke te stellen. EEFS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

3. Gezien EEFS slechts voorziet in Goederen die een beperkte houdbaarheid hebben, heeft een Consument op grond van art. 6:230P lid f sub 2 BW geen recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 6:230o BW.

4. EEFS is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft voor Opdrachtgever nimmer recht tot schadevergoeding.

5. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door EEFS verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. EEFS is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

6. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van EEFS en EEFS hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. EEFS heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 6 Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan EEFS producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Indien Opdrachtgever een Zakelijke klant betreft en EEFS geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is EEFS gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan EEFS voldoen en vrijwaart EEFS bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke EEFS hierdoor lijdt.

4. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van EEFS met een redelijke winstopslag.

5. De prijs die EEFS voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. EEFS is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.

 

Artikel 7 Uitvoering

1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal EEFS de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.

2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en EEFS al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.

3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat EEFS tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan EEFS te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart EEFS tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

4. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft EEFS het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van EEFS ook gebonden is aan de Voorwaarden van de betreffende derden, behoudens in het geval Opdrachtgever een Consument is.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van EEFS de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan EEFS gegeven Opdracht over te dragen aan derden.

6. Opdrachtgever vrijwaart EEFS tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan EEFS gegeven Opdracht.

7. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.

8. EEFS behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

 

Artikel 8 Levering

1. EEFS is niet gehouden de vervaardigde Goederen in gedeelten af te leveren.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan EEFS kenbaar heeft gemaakt.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door EEFS te leveren Goederen. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Goederen niet na eerste verzoek van EEFS bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Goederen in ontvangst te nemen.

4. Opdrachtgever dient de geleverde Goederen onverwijld na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Goederen alsook (transport)schade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Goederen zijn ontvangen en dat deze Goederen vrij van transportschade zijn ontvangen.

5. Eventuele Gebreken aangaande een deel van de geleverde Goederen geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen.

6. Indien met Opdrachtgever uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtgever de Goederen mag doorleveren aan derden geschiedt die doorlevering altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7. Indien vervoer van de af te leveren Goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering overeen is gekomen. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

 

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst

1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.

3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in de Overeenkomst maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.

4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden worden opgezegd.

5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft EEFS vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht EEFS te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.

6. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt EEFS zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EEFS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EEFS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door EEFS ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:

- betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);

- gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.

3. Indien EEFS als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door EEFS en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.

4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

5. In geval van overmacht behoudt EEFS het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.

6. EEFS is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd is te factureren.

7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan EEFS bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door EEFS gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

 

Artikel 11 Betaling

1. Alle betalingen aan EEFS dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling in een andere valuta overeengekomen is, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die EEFS lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Tenzij tussen Opdrachtgever en EEFS Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van EEFS te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

3. EEFS kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan EEFS Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

7. EEFS is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan EEFS schuldig is/zijn.

8. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan EEFS betaling in termijnen verlangen.

9. EEFS is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.

10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

11. EEFS is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

 

Artikel 12 Invordering

1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft EEFS, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van EEFS.

2. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is EEFS gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.

3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft EEFS nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van EEFS.

4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die EEFS moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.

5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.

6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.

7. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan EEFS toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.

9. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij EEFS open staan.

11. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.

12. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Artikel 13 (Intellectuele) eigendom en eigendomsvoorbehoud

1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen berust en blijft te allen tijde berusten bij EEFS tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom pas over als de aan EEFS verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan.

2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van EEFS Goederen te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van EEFS en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren met Schriftelijke toestemming van EEFS en onder het merk en het logo die EEFS of haar leverancier aan de Goederen heeft toegekend.

3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid individueel identificeerbaar te bewaren.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht EEFS daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.

5. Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van EEFS.

6. Voor het geval dat EEFS zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan EEFS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EEFS zich bevinden en die Goederen, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen.

7. Als Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door EEFS zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 14 Geheimhouding

1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.

EEFS zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.

3. Opdrachtgever vrijwaart EEFS voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.

4. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan EEFS, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van EEFS om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

 

 

Artikel 15 Klachten en recht van reclame

1. Eventuele gebreken in de levering van Goederen of klachten over de Werkzaamheden van EEFS dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering, doch uiterlijk binnen 2 (twee) dagen na levering, door Opdrachtgever aan EEFS Schriftelijk te worden doorgegeven, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd. De termijn van 2 (twee) dagen geldt niet indien Opdrachtgever kan aantonen dat het redelijkerwijs niet mogelijk was om binnen deze termijn te reclameren.

2. Alle door EEFS in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan EEFS te worden vergoed.

3. Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Goederen waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van EEFS te houden om de tekortkoming vast te stellen.

4. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van EEFS juist zijn, zal EEFS de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal EEFS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 16 tot en met 18 bepaalde.

Ieder vorderingsrecht jegens EEFS vervalt indien:

- de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan EEFS ter kennis zijn gebracht;

- Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan EEFS verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

- Opdrachtgever de Goederen ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Goederen niet op de juiste wijze, zoals aangegeven door EEFS heeft behandeld, bewaard of bereid of indien zij de Goederen heeft gebruikt, behandeld, bewaard of bereid onder, voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden;

de Goederen na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de Goederen wordt voortgezet;

- aan EEFS geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.

6. De prestatie van EEFS geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, de Goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten

EEFS is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. 

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten

1. EEFS is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EEFS.

2. Bij aansprakelijkheid is EEFS slechts aansprakelijk voor directe schade. EEFS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die EEFS bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door EEFS bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

3. EEFS is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.

4. Indien er voor EEFS op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door EEFS, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van EEFS in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

5. Indien de verzekeraar EEFS niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van EEFS beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 1.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.

6. EEFS is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door EEFS gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.

7. EEFS is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.

8. Indien EEFS op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is EEFS niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

9. Iedere vordering jegens EEFS, behalve die welke door EEFS is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten

1. Schade waarvoor EEFS eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 2 (twee) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van EEFS, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

2. EEFS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat EEFS is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.

3. EEFS is niet aansprakelijk voor problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van EEFS.

4. EEFS is niet aansprakelijk voor handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere partij dan EEFS laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van EEFS hiervoor.

5. EEFS is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

6. EEFS is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

7. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:

- indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of

- ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 13 van deze Overeenkomst bedoeld.

 

Artikel 19 Beveiliging en privacy

1. Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan EEFS haar persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van EEFS. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor EEFS en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij EEFS hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.

2. EEFS legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

3. Indien Opdrachtgever een Zakelijke klant betreft en indien EEFS Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet EEFS dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart EEFS tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

4. Indien door Opdrachtgever persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart Opdrachtgever EEFS tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de AVG.

5. Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft EEFS gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente versie telkens op haar website www.eefssweetlittlebakery.com te raadplegen valt.

 


 

Artikel 20 Naamsvermelding en social media code

1. EEFS is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van EEFS openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

2. EEFS mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.

3. Indien Opdrachtgever een uiting over EEFS doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van EEFS:

- Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel publiceert.

- Respect; indien Opdrachtgever namens of over EEFS publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van EEFS verkregen te hebben.

- Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.

- Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.

- Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever EEFS te raadplegen.

- Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

 

Artikel 21 Communicatie via e-mail en social media

1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd kan worden.

2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 22 Kennisneming Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van negen januari tweeduizend eenentwintig (09/01/2021) en liggen ter inzage ten kantore van EEFS.

2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van EEFS www.eefssweetlittlebakery.com

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen EEFS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.